TGAT ENG

คอร์สเตรียมสอบ TGAT อังกฤษ เพื่อพิชิตคะแแนน 120+

รายละเอียดคอร์ส

ระดับความยาก
1.5/5

คอร์ส TGAT ENG พัฒนาขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องที่ต้องการพิชิตคะแนน 120+ และยื่นเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ ด้วยเทคนิคและเคล็ดลับเฉพาะของพี่ติวเตอร์ เนื้อหาการเรียนจะครอบคลุมทั้ง 4 พาร์ท ได้แก่ 1. Speaking 2. Vocabulary 3. Structure and Writing และ 4. Reading Comprehension โดยเริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐาน จนถึงเจาะลึกแนวข้อสอบและโจทย์ปีล่าสุดอย่างเข้มข้น เพื่อบรรลุคะแนนตามเป้าหมายในระยะเวลาจำกัด ในระหว่างเรียน ผู้เรียนจะได้ฝึกทำแบบฝึกหัด และข้อสอบท้ายบทเรียนเพื่อวัดความเข้าใจ ซึ่งมีตั้งแต่ระดับกลางจนถึงยาก และจะได้รับการทดสอบอีกครั้งเมื่อเรียนจบคอร์สเพื่อวัดผลการเรียนทั้งหมด

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

FASTRACKENG

รับคำแนะนำกับที่ปรึกษาทางการเรียน