CU-TEP​​​​

คอร์ส CU-TEP สำหรับว่าที่นิสิตจุฬา​

รายละเอียดคอร์ส

ระดับความยาก
1.5/5

คอร์ส CU-TEP เตรียมพร้อมสำหรับว่าที่นิสิตจุฬา ฯ เพื่อพิชิตคะแนน 80+ ผ่านคำอธิบายที่กระชับและรวดเร็ว เนื้อหาการเรียนจะครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน ได้แก่ Listening, Reading และ Writing โดยจะเน้นการอ่านและการทำโจทย์เป็นหลัก ในระหว่างเรียน ผู้เรียนจะได้ฝึกทำแบบฝึกหัดเพื่อวัดความเข้าใจ ซึ่งมีตั้งแต่ระดับกลางจนถึงยาก และจะได้รับการทดสอบอีกครั้งเมื่อเรียนจบคอร์สเพื่อวัดผลการเรียนทั้งหมด

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

FASTRACKENG

รับคำแนะนำกับที่ปรึกษาทางการเรียน